PTBS Pleszew Sp. z o.o.
Pleszew, ul. Malinie 6/25

Kontakt

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

adres
63-300 Pleszew, ul. Malinie 6/25
Telefon i fax
62 742 83 65
email
ptbspleszew@post.pl
}}
Godziny pracy
Pn: 8.30. – 16.30,
wt – pt: 7.00 do 15.00
Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta i Gminy Pleszew i działa na podstawie:

Uchwały Nr XXXII/179/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 1997r. w sprawie realizacji społecznego budownictwa czynszowego,
Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255, tj. ze zmianami),
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 tj. ze zmianami),
Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1030 tj. ze zmianami),
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 tj. ze zmianami),
Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 tj. ze zmianami).
oraz postanowień Aktu założycielskiego Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUS PRAWNY

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Zarejestrowana: Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000117258
Siedziba: Miasto Pleszew
Adres: ul. Malinie 6/25
Obszar działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej
NIP: 617–18–59– 87
REGON: 250909975

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.116.000,00 złotych i dzieli się na 6.232 udziałów, które w 100% objęło Miasto i Gmina Pleszew.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organy Spółki i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
Zgromadzenie Wspólników ma kompetencje uchwałodawcze w zakresie określonym statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.

Rada Nadzorca

Sławomir Chrzanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Szymon Gulczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Babiak – Członek Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza prowadzi stałą kontrolę nad działalnością Spółki.

Zarząd Spółki
Artur Stańczyk – Prezes Zarządu
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów oraz ją reprezentuje.